اس ام اس تنهایی

می خواهم برایت تنهایی را معنی کنم در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند نه دستی که شانه هایت را بگیرد و 
نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد فقط چند قطره … ادامه