زیباترین مجموعه دلنوشته زندگی

کتاب بخوان تا بدانی، بیاندیش تا خوب بفهمی رنج بسیار ببر تا درک کنی شکر گزار باش، تا داشته هایت هزار برابر شود… خود را با ارزش بدان، تا ارزشمند شوی خود را بسیار دوست بدار، تا دیگران را دوست بداری عاشق خودت باش، تا عشق واقعی را بیابی احساس خوب در آدمِ خوب است، … ادامه