اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید با معنی فارسی

اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید با معنی فارسی

بهترین اس ام اس ها در سه علی سه

اس ام اس انگلیسی جدید و شاخ با ترجمه

Don’t go for looks , they can deceive you
Don’t go for wealth , even that fades away
Go for sumone who makes you smile
Because only a smile makes a dark day seem bright
دنبال نگاه ها نرو ، ممکنه فریبت بدن
دنبال ثروت نرو ، چون حتی ثروت هم یه روزی ناپدید میشه
دنبال کسی برو که باعث میشه لبخند بزنی
چون فقط یه لبخنده که میتونه باعث بشه یه روز خیلی تاریک ، کاملا روشن به نظر بیاد

.

.

.

Love me for a reason , let the reason be love
فقط به یک دلیل دوستم داشته باش : عشق

.

بقیه اس ام اس ها در ادامه مطلب

.

.

If I never met you , I wouldn’t like you
If I didn’t like you , I wouldn’t love you
If I didn’t love you , I wouldn’t miss you
But I did , I do , and I will
اگر نمی دیدمت ازت خوشم نمیامد
اگر ازت خوشم نمیامد عاشقت نمی شدم
اگر عاشقت نمی شدم دلم برایت تنگ نمی شد
اما دیدمت ، عاشقت هستم و دلتنگت خواهم شد

.

.

.

He/She taught me how to love , but not how to stop
بهم آموخت چگونه عشق بوزرم ، اما نگفت چگونه فراموش کنم

.

.

.

Conquer the devils with a little thing called love
بر پلیدیها غلبه کن با چیز کوچکی به نام عشق

.

.

.

I love my EYES when you see them
I love my NAME when you say it
I love my HEART when you love it
I love my LIFE when you are in it
چشامو وقتی دوست دارم که تو بهشون نگاه میکنی
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

.

.

.

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own
عشق شرایطی است که در آن سعادت طرف مقابل کاملا وابسته به سعادت توست

.

.

.

Where there is love , there is God also
جایی که عشق هست خدا هم هست

.

.

.

Never say goodbye when you still want to try
Never give up when you still feel you can take it
Never say you don’t love a person when you can’t let go
هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی
هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری
هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

.

.

.

It takes a minute to have a crush on someone
An hour to like someone
And a day to love someone
But it takes a lifetime to forget someone
لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی
ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی
و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی
اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

.

.

.

No one is perfect until you fall in love with them
هیچکسی در نظر آدم کامل نیست مگر این که عاشقش باشی

15 دیدگاه دربارهٔ «اس ام اس های عاشقانه انگلیسی جدید با معنی فارسی;

دیدگاهتان را بنویسید